Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

Ανακοινώσεις: Lhabap Duchen 29 - 10- 2010


"To repay his mother for her kindness and to generate merit for her liberation, Buddha ascended to the Trayastrimshat Heaven six years after his enlightenment to teach the beings of that realm for three months. At its completion, he descended to earth on a celestial ladder at Samkasya, where the Sangha had assembled to meet him.

Anniversaries of the Buddha's Birth, Enlightenment, and Parinirvana; Turning the Wheel of the Dharma; the Descent from the Heavens; and the Display of Miracles are known as the Four Great Celebrations-auspicious days when the merit of our prayers, meditations and actions are magnified 10,000,000 times.

Among the most meritorious of actions are making offerings and honoring the temples and stupas that represent body, speech, and mind of the Buddhas. Honoring the Buddhas in this way is said to generate great merit, diminish obscurations to enlightenment, and increase our capacity for virtue"
***
"Για να ξεπληρώσει την μητέρα του για την καλοσύνη της και να δημιουργήσει αρετή για την απελευθέρωση της, ο Βούδας ανέβηκε στον Παράδεισο Trayastrimshat έξι χρόνια μετά την φώτιση του για να διδάξει τα όντα του εν λόγω βασιλείου για τρεις μήνες. Κατά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του, κατέβηκε στη γη με μια ουράνια σκάλα στη Samkasya, όπου η Sangha είχε συγκεντρωθεί για να τον συναντήσει.

Οι: α) Επέτειοι γέννησης του Βούδα, της Φώτισής του, και της Parinirvana, β) η στροφή του Τροχού του Ντάρμα, γ) η Κάθοδος από τον Παράδεισο, και δ) η Εμφάνιση των Θαυμάτων είναι γνωστές ως οι τέσσερις Μεγάλες Γιορτές. Πρόκειται για ευοίωνες ημέρες, όταν η αξία των προσευχών μας, του διαλογισμού και των πράξεών μας μεγεθύνονται 10.000.000 φορές.

Ανάμεσα στις πιο αξιέπαινες πράξεις είναι οι προσφορές και η τιμή προς τους ναούς και τις stupas που αντιπροσωπεύουν το σώμα, το λόγο, και το μυαλό των Φωτισμένων. Τιμώντας τους Βούδες με τον τρόπο αυτό λέγεται ότι μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη αρετή, να μειώσει την συσκοτίσεις που εμποδίζουν τη Φώτιση, και να αυξήσει την ικανότητά μας για την αρετή."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου