Δευτέρα 17 Μαΐου 2010

Οι δυο ελευθερίες: Η ελευθερία του να επιθυμεί κανείς, και η ελευθερία από την επιθυμία


"Our modern Western culture only recognises the first of these, freedom of desires. It then worships such a freedom by enshrining it at the forefront of national constituitions and bills of human rights. One can say that the underlying creed of most Western democracies is to protect their people's freedom to realise their desires, as far as this is possible. It is remarkable that in such countries people do not feel very free. The second kind of freedom, freedom from desires, is celebrated only in some religious communities. It celebrates contentment, peace that is free from desires".
Ajahn Brahm (Opening the Door of Your Heart)

"Η μοντέρνα Δυτική κουλτούρα αναγνωρίζει μόνο την πρώτη από τις δυο, την ελευθερία του να επιθυμεί κανείς.Μετά λατρεύει αυτήν την ελευθερία φυλάσσοντάς την στην μνήμη στο προσκήνιο των εθνικών συνταγμάτων και των χαρτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Μπορεί κανείς να πει ότι η υποβόσκουσα δοξασία στις περισσοτέρες Δυτικές Δημοκρατίες είναι η προστασία της ελευθερίας των πολιτών τους ούτως ώστε να πραγματοποιούν τις επιθυμίες τους, όσο αυτό είναι δυνατό.Είναι αξιοσημείωτο ότι σε τέτοιες χώρες οι άνθρωποι δεν νιώθουν και πολύ ελεύθεροι.Το δεύτερο είδος ελευθερίας, η ελευθερία από την ίδια την επιθυμία, θεωρείται σημαντική μόνο σε κάποιες θρησκευτικές κοινότητες.Τιμά την αυτάρκεια, την γαλήνη που είναι ελεύθερη από επιθυμίες".Του Ατζάν Μπράμ από το Βιβλίο "Ανοίγοντας την Πόρτα της Καρδιάς"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου