Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017

4 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΤΟΥ ΝΤΑΡΜΑ, DO TULKU RINPOCHEThe Four Seals of Dharma

We welcome the young Raktrul Ngawang Kunga Rinpoche (Do Tulku) with great pleasure. He first visited Europe at the urge of Dzongsar Khyentse Rinpoche and he teaches in Germany and Greece.
This teaching will include analysis, discussion and practice of the Four Seals of Dharma which is the basis of the philosophical aspect of Buddhism. Do Tulku is just 30 years old and already known for his humor, his sensitivity, and his unconventional view.

Program
Friday, Saturday and Sunday, 
February 3, 4 & 5, 2017
Time: 19.00-21.00

The teaching will be in English with simultaneous Greek translation

Suggested contribution (to cover costs)
10 euros / day

ABOUT THE TEACHER
Do Tulku Rinpoche was born in 1985 in South India. At the age of 17 he was recognized by H.H. Sakya Trizin as the 6th Raktrul Rinpoche. Subsequently he entered the Dzongsar Khyentse Chokyi Lodro Institute where he received his training in Buddhist philosophy, practice and debate. After eleven years of studies he successfully graduated from there with the title of Acharya. He also taught at Dzongsar Institute for a year, conducted teachings in schools and led retreats for monks in Mustang (Himalaya). Furthermore he received teachings, transmissions, and initiations from some of the greatest masters of our time like H.H. Dalai Lama, H.H. Sakya Trizin, Khenchen Kunga Wangchuk, Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, Dagchen Rinpoche, Luding Khenchen Rinpoche and many more. Rinpoche is a translator for the 84000 project. He is a lay practitioner, with family.

***

Οι Τέσσερις Σφραγίδες του Ντάρμα

Με πολλή χαρά θα υποδεχτούμε τον νεαρό Raktrul Ngawang Kunga Rinpoche (Do Tulku), ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ευρώπη, μετά από παρότρυνση του Dzongsar Khyentse Rinpoche και διδάσκει στην Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδασκαλία αυτή θα περιλαμβάνει ανάλυση, συζήτηση και άσκηση των Τεσσάρων Σφραγίδων του Ντάρμα που αποτελούν την βασική φιλοσοφική θεώρηση του Βουδισμού. Ο Ντοτούλκου είναι μόλις 30 χρονών και ήδη γνωστός για το χιούμορ, την ευαισθησία, αλλά και την αντισυμβατική του ματιά...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή 
3, 4 & 5 Φεβρουαρίου 2017
ώρα: 19.00-21.00

Η διδασκαλία θα γίνει στα αγγλικά με παράλληλη ελληνική μετάφραση

Προτεινόμενη εισφορά (για την κάλυψη των εξόδων)
10 ευρώ/ημέρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
O Ντο Τούλκου Ρίνποτσε γεννήθηκε το 1985 στη Νότια Ινδία. Στην ηλικία των 17 είχε αναγνωριστεί από την Αγιότητά του τον Σάκυα Τρίζιν ως ο 6ος Ράκτουλ Ρίνποτσε. Στη συνέχεια, στο Ινστιτούτο στο Ντζόνγκσαρ Κυέντσε Τσόκυι Λόντρο έλαβε την εκπαίδευσή του στη βουδιστική φιλοσοφία, την άσκηση και το δημόσιο διάλογο. Μετά από έντεκα χρόνια σπουδών αποφοίτησε επιτυχώς από εκεί με τον τίτλο του Acharya. Δίδαξε επίσης στο Ινστιτούτο Ντζόνγκσαρ για ένα χρόνο, δίδαξε σε σχολές και καθοδήγησε απομονώσεις για τους μοναχούς στο Μαστάγκ (Ιμαλάια). Επιπλέον, έλαβε διδασκαλίες, μεταδόσεις και μυήσεις από μερικούς από τους μεγαλύτερους δασκάλους της εποχής μας, όπως η Αγιότητά του ο Δαλάι Λάμα, οι Σάκυα Τρίζιν, Κέντσεν Κούνγκα Ουάνγκτσουγκ, Ντζόνγκσαρ Τζάμυανγκ Κυέντσε Ρίνποτσε, Ντάγκτσεν Ρίνποτσε, Λούντιγκ Κέντσεν Ρίνποτσε και πολλούς άλλους. Ο Ρίνποτσε είναι μεταφραστής στο πρότζεκτ 84000. Είναι ένας λαϊκός λάμα, που έχει οικογένεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου