Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 ΣΤΟ ΓΚΥΑΛΤΣΕΝ


Κάτι ξεχωριστό σάς έχουμε ετοιμάσει φέτος το χειμώνα!
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 7-9 μμ
«ΜΥΗΣΗ ΧΙΛΙΟΧΕΙΡΟΥ ΤΣΕΝΡΕΖΙ»

Πέμπτη 13 έως Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 7-9 μμ
"ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΝΙΟΥΝΕ" 

με τον Σεβάσμιο ΛΑΜΑ TREHOR TULKU
Διευθυντή του Ινστιτούτου Κάρμαπα, Γαλλία 

Προτεινόμενη συνεισφορά: 
20 ευρώ για τη μύηση 
10 ευρώ / ημέρα διδασκαλίας
.............................

Το Νιούνε είναι μια άσκηση που συνδέεται με τον Τσενρέζι, και ακριβέστερα με τη μορφή του με "Ένδεκα Πρόσωπα και Χίλια Χέρια". Ο Τσενρέζι, που θεωρείται γενικά προσωποποίηση της απεριόριστης αγάπης και του ελέους του φωτισμένου πνεύματος όλων των Βουδών, αντιπροσωπεύει σε αυτήν την άσκηση το θεμέλιο όλων των Βουδών. Ο Τσενρέζι είναι η τέλεια εκπόρευση των Χιλίων Βουδών αυτού του "τυχερού αιώνα". Το σώμα του έχει τη μορφή μιας θεότητας με 11 πρόσωπα και 1000 χέρια. Ο λόγος του έχει τη μορφή του εξασύλλαβου μάντρα ΟΜ ΜΑΝΙ ΠΕΜΕ ΧΟΥΝΓΚ. Η δραστηριότητά του έχει τη μορφή της (άσπρης και πράσινης) Tara.

Αυτή η άσκηση ενώνει η ουσία των Τριών Οχημάτων και περιλαμβάνει μέσα της όλες τις πτυχές του Ντάρμα:

Την ηθική συμπεριφορά της Hinayana, με την τήρηση των όρκων πειθαρχίας που παίρνουμε κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης.
Το αλτρουιστικό πνεύμα της Mahayana, με την γέννηση του Πνεύματος της Φώτισης - χάρη στον διαλογισμό πάνω στην αγάπη και το έλεος - που είναι η καρδιά της άσκησης του Νιούνε.
Τα βαθιά και επιδέξια μέσα της Vajrayana, με την άσκηση των φάσεων παραγωγής και ολοκλήρωσης του διαλογισμού - δηλ. τον οραματισμό του mandala του Τσενρέζι, την απαγγελία των μάντρα και την διαλογιστική απορρόφηση - που χαρακτηρίζουν το μονοπάτι των Tantras.

Αν και περιλαμβάνει όλες αυτές τις πτυχές, το Νιούνε είναι μια σχετικά απλή άσκηση, προσιτή σε όλους και με μεγάλη ευλογία. Σαν άσκηση της Vajrayana, είναι μια πολύ αποτελεσματική άσκηση κάθαρσης, με αμέτρητα οφέλη. Λέγεται ότι χάρη στην μεγάλη εξαγνιστική δύναμη αυτής της άσκησης, ακόμη και ένα ον που έχει διαπράξει εξαιρετικά επιβλαβείς πράξεις – εάν πραγματοποιήσει έστω και μια φορά το Νιούνε, εκτελώντας το σωστά–, είναι βέβαιο ότι δεν θα ξαναγεννηθεί σε κατώτερες καταστάσεις, αλλά θα προχωρήσει γρήγορα προς τη Φώτιση.
Αυτή η άσκηση επιτρέπει επίσης να διαλυθούν οι αιτίες των καρμικών ασθενειών.
Λέγεται ότι ένα μόνο Νιούνε, εάν ασκηθεί με πίστη, καθαρίζει το αρνητικό κάρμα που έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια 80.000 κάλπα.
Η ευλογία που σχετίζεται με την άσκηση του Νιούνε, μεταδόθηκε απευθείας από τον Τσενρέζι στην μοναχή Gelongma Phalmo.(Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Facebook,
όπου μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο συγκεκριμένο event.).........................................

Wednesday 12th to Sunday 16th, December, 2012
"INITIATION 1000-arm  Chenrezig & TEACHINGS NYUNG NE"
by Venerable Lama TREHOR TULKU
Director of the Karmapa Institute, France.


The NYUNG NE is a practice associated with Chenrezig, more precisely in the form of a "Eleven  Faces and a Thousand Hands." The Buddha Chenrezig, who is generally considered the personification of unconditional love and compassion of the enlightened mind of all the Buddhas, represents, in this practice, the foundation of all the Buddhas. Chenrezig is the perfect emanation of the Thousand Buddhas of this "lucky century." His body has the form of a deity with 11 faces and 1000 hands. His speech has the form of the six syllables mantra OM MANI PEME HUNG. His activity takes the form of (white and green) Tara.

This exercise unites the essence of all three vehicles and includes in it all aspects of the Dharma:

. The ethical behavior of Hinayana, with the fulfillment of the vows of discipline that we take during this exercise.
. The altruistic spirit of Mahayana, with the birth of the Spirit of Enlightenment - thanks to meditation on love and mercy - that is the heart of the exercise of NYUNG NE
. The deep and skillful means of Vajrayana, with the practice of the phases of the production and the completion of meditation - i.e. the visualization of the mandala of Chenrezig, the recitation of the mantras and the meditative absorption - that characterize the path of the Tantras.

Although it includes all those aspects, NYUNG NE is a relatively simple practice accessible to everyone and brings  great blessings. As a practice of Vajrayana, is a very effective cleansing exercise with countless benefits. It is said that thanks to the great purifying power of this exercise, even a being who has committed extremely harmful acts - even if they practice NYUNG NE only once, performing it correctly-it is certain that they will be reborn in lower realms, but they will proceed quickly to enlightenment. This exercise also allows you to dissolve the karmic causes of diseases.

It is said that only one NYUNG NE if practiced with faith, purifies the negative karma that has accumulated over 80,000 kalpa. The blessing associated with the practice of NYUNG NE, was transmitted directly from the Chenrezig to the nun Gelongma Phalmo.

(More information can be found on Facebook, where you can join this event.)


***

Παρασκευή 16 - Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012
«ΑΓΙΟΥΡΒΕΝΤΑ, Τρόπος Ζωής & Ιατρική Επιστήμη»
με την ΒΑΝΑ ΑΛΕΞΑΤΟΥ-HASSAN

Ιδρύτρια του Κέντρου Ayurprem
Παρασκευή 16-11-2012, ώρα 19.00-21.00
Σάββατο 17- 11-2012, ώρα 19.00-21.00
Κυριακή 18- 11- 1012, ώρα 10.00-13.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
(Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Facebook,
όπου μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο συγκεκριμένο event.)
***

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012, ώρα 8.30 – 12-30
«ΒΙΠΑΣΑΝΑ»
με τον ΧΡΗΣΤΟ ΜΟΥΣΙΟ

***
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη,  ώρα 20.00 – 21.00
«ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΧΑΜΟΥΝΤΡΑ»
με τον ΛΑΜΑ ΤΣΕΡΙΝΓΚ
Δάσκαλο του Βουδιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου