Δευτέρα 5 Απριλίου 2010

Λόγια Σοφίας: H Καρδιά της Μαχαμούντρα


From a teaching by His Holiness the 16th Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje

Manifestation and sound arise from the subtle mental imprints
created from thoughts.
As a picture in water disappears of its own accord, so false appearances automatically fade away when their lack of reality is understood.
Beyond essential reality there is nothing - Such is the insight of the Mahamudra.

When the door of the mind, through which appearances are created, remains unobstructed, unwarped by concepts, then there is no solid reality, just bright light, and we let everything that appears just arrive naturally.
Such a practice is the meditation of Mahamudra.

Illusory appearances are born of the belief in a reality.
Relying on a constant understanding of their non-reality, we dwell at rest in original spontaneous nature and the space where there is nothing to accomplish is thus reached effortlessly.
Such is the practice of Mahamudra.

These three points are the treasure of my heart.
Since the yogis who go to the heart of everything are like my own heart, for them I have pronounced these heart-felt words, which cannot be communicated to others.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Από διδασκαλία της Αγιότητάς του, 16ου Κάρμαπα Rangjung Rigpe Dorje

Η εκδήλωση των φαινομένων και των ήχων προέρχεται από τα ανεπαίσθητα πνευματικά ίχνη που δημιουργούνται από τις σκέψεις.
Όπως μια εικόνα διαλύεται στο νερό εκουσίως,
έτσι και οι λανθασμένες όψεις αυτόματα χάνονται όταν η έλλειψη της πραγματικότητας γίνει κατανοητή. Πέρα από την ουσιαστική πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτα – αυτή είναι η ενόραση της Μαχαμούντρα.

Όταν η πύλη του νου, μέσω της οποίας οι όψεις δημιουργούνται, παραμένει ανεμπόδιστη, μη παραμορφωμένη από έννοιες, τότε δεν υπάρχει καμία απτή πραγματικότητα, μόνο φως που λάμπει, και αφήνουμε ό,τι εμφανίζεται να φθάνει φυσικά. Αυτή η άσκηση είναι ο Διαλογισμός της Μαχαμούντρα.

Οι απατηλές όψεις γεννιούνται από την πίστη σε μια πραγματικότητα.
Βασιζόμενοι σε μια διαρκή κατανόηση της μη-πραγματικότητας, παραμένουμε σε ανάπαυση στην αυθεντική αυθόρμητη φύση και έτσι φθάνουμε χωρίς προσπάθεια στο χωρο όπου δεν υπάρχει τίποτα για να επιτευχθεί.

Αυτή είναι η άσκηση της Μαχαμούντρα.
Αυτά είναι τα τρία σημεία που είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου.
Αφού οι γιόγκι οι οποίοι φθάνουν στην καρδιά των πάντων είναι σαν τη δική μου καρδιά, γι’ αυτούς έχω προφέρει αυτές τις λέξεις από καρδιάς,
οι οποίες δεν μπορούν να μεταδωθούν σε άλλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου